Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem plebiscytu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, Oddział Gdańsk, ul Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk, zwana dalej "Organizatorem".

2. Partnerem plebiscytu jest Województwo Pomorskie, zwane dalej "Współorganizatorem".

3. W plebiscycie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

4. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 14 lutego 2016 r. na łamach "Gazety Wyborczej Trójmiasto" i trojmiasto.wyborcza.pl - zwanych dalej "Gazetą".

5. Zadanie uczestników plebiscytu polega na:

- wytypowaniu spośród nominacji wskazanych i publikowanych w "Gazecie": najlepszego sportowca, wydarzenia kulturalnego oraz inwestycji za okres 2015 r.

6. Pozostałe nagrody w plebiscycie w kategorii sport: odkrycie roku, drużyna roku, w kategorii kultura: odkrycie roku, człowiek roku, w kategorii biznes: firma i młoda firma roku, zostaną przyznane przez kapitułę plebiscytu. Kapituła będzie składała się z dwóch przedstawicieli Organizatora, trzech niezależnych ekspertów oraz dwóch przedstawicieli partnera plebiscytu.7. Charakterystyka kryteriów do poszczególnych nagród jest następująca:

Sport:

- Sportowiec Roku - wybierany jest najlepszy sportowiec 2015 r., który w tym okresie osiągnął najlepsze wyniki sportowe.

- Drużyna Roku - wybierana jest najlepsza drużyna 2015 r., która osiągnęła najlepsze rezultaty, ściągała tłumy kibiców na swoje mecze, swoją dobrą postawą i wynikami promowały Pomorskie w Polsce i Europie.

- Odkrycie Roku - wybierani są młodzi ludzie z regionu, którzy z jednej strony mają talent, a z drugiej osiągają już pierwsze sukcesy w swoich kategoriach wiekowych - w kraju i za granicą. 

Kultura:

- Wydarzenie Roku - w tej kategorii wybierane jest najbardziej spektakularne wydarzenie kulturalne Pomorza 2015 r., które stało się znakiem rozpoznawczym naszego regionu.

- Człowiek Roku - w tej kategorii wybierany jest artysta, który miał największy wpływ na życie kulturalne Pomorza, nowatorskie pomysły, a jego dzieła charakteryzuje wysoki poziom artystyczny.

- Odkrycie Roku - w tej kategorii wybierani są młodzi twórcy z regionu, którzy ambitnymi realizacjami zwrócili na siebie uwagę odbiorców i spowodowali, że z zainteresowaniem będziemy śledzić ich kolejne działania.

Biznes:

- Firma Roku - wybierana jest firma, której działania w 2015 r. w największym stopniu przyczyniły się do promocji marki województwa pomorskiego poza regionem: w Polsce i za granicą. Najważniejsza nie jest skala działań, ale proporcjonalność działań do efektu.

- Młoda Firma Roku - wybierany jest młody przedsiębiorca, który działalność rozpoczął w 2014 lub 2015 r. - nagradzany jest pomysł na biznes, który jest najbardziej innowacyjny, ma największą szansę na sukces biznesowy i w największym stopniu przyczyni się do promowania marki Pomorskiego.

- Inwestycja Roku - wybierana jest inwestycja oddana w 2015 r., która w największym stopniu zmieniła życie mieszkańców, jak i gości spoza regionu.8. Głosowanie przebiega na dwa sposoby:

a) elektronicznie: poprzez platformę do głosowania umieszczoną na stronie trojmiasto.wyborcza.pl

b) listownie: wypełniając i wysyłając kupon (lub dostarczając go osobiście) do siedziby redakcji "Gazety Wyborczej Trójmiasto" (ul. Tkacka 7/8, 80-836 Gdańsk, z dopiskiem Pomorskie Sztormy 2015). Na jednym kuponie uczestnik powinien zaznaczyć ("krzyżykiem") po jednym typie z danej kategorii w polu przy numerze nominowanych (jeden głos na SPORTOWCA ROKU, jeden głos na WYDARZENIE KULTURALNE, jeden głos na INWESTYCJĘ ROKU).

9. W Plebiscycie wezmą udział czytelnicy, którzy kompletnie i prawidłowo wypełnią kupony w zakresie zadań Plebiscytu lub prawidłowo zagłosują za pośrednictwem platformy. Każdy z czytelników ma prawo dostarczyć dowolną liczbę kuponów. W Plebiscycie mogą wziąć udział tylko oryginalne kupony wycięte z "Gazety".

10. Kupony należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do redakcji "Gazety", która znajduje się w Gdańsku przy ul. Tkackiej 7/8, do 14 lutego 2016 r. W przypadku wysyłki kuponu decyduje data jego dotarcia do redakcji.

11. Zwycięzcami Plebiscytu w kategorii najlepszy sportowiec, wydarzenie kulturalne oraz inwestycja Pomorza zostaną te nominacje, które zgromadzą największą liczbę głosów.

12. Wśród Czytelników, którzy nadeślą kupony lub zagłosują za pomocą platformy internetowej (uczestników Plebiscytu), rozlosujemy 20 nagród w postaci zaproszenia na galę finałową, która odbędzie się w dniu 7 marca 2016 r.

13. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie na numer telefonu, adres lub adres e-mail, jaki wskazał w kuponie lub platformie do głosowania. 14. Wyniki plebiscytu zostaną oficjalnie ogłoszone w dniu 7 marca 2016 r. podczas gali Pomorskie Sztormy 2015, a także w trójmiejskim wydaniu "Gazety Wyborczej", w terminie do 18 marca 2016 r.

§ 2. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora, na wskazany przez Organizatora adres lokalnej redakcji "Gazety Wyborczej", w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania wyników Plebiscytu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 3. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania, wydania, odbioru upominku.

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Plebiscycie - także publikację imienia i nazwiska i wizerunku Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Plebiscycie.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Plebiscytu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Gdańsk, 12 stycznia 2016 r.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.