Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

1. Organizatorem Konkursu jest wydawca internetowego dziennika Wyborcza.pl – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44. Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez serwis Facebook.

 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Wały Jagiellońskie 2A, 80-887 Gdańsk, KRS 0000177559, REGON 192982037, NIP 5832842841.

 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i jednocześnie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie serwisu Facebook. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy organizatora ani fundatora, ani ich małżonkowie, ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.

 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy - w terminie od dnia 8 lipca 2021 r. (czwartek) od godz. 12.00 do dnia 13 lipca 2021 r. (wtorek) do godz. 12.00 wykonać zadanie konkursowe, tj. opublikować na fanpage'u Wyborczej Warszawa, Wyborczej Poznań lub Wyborczej Bydgoszcz w serwisie Facebook komentarz pod postem konkursowym zawierający opisową odpowiedź na pytanie: Gdańsk, Sopot, Gdynia. Trzy miasta, potrójna dawka atrakcji. Jak wyglądałby Twój wymarzony weekend w Trójmieście? Podane godziny są godzinami czasu obowiązującego w Polsce. Po opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym, nie można w nim dokonywać zmian. Za moment zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment opublikowania komentarza.

 5. Uczestnicy Konkursu nie mogą w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (tj. w szczególności posty nie mogą zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; komentarze nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt; komentarze nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu). W komentarzu nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm) ani wizerunków osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy niezgodnych z prawem lub naruszających warunki określone w niniejszym regulaminie. Komentarze niezgodne z ww. warunkami nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

6. W konkursie jury powołane przez Organizatora spośród osób wskazanych przez Organizatora i Fundatora wybierze zwycięzcę – autora najciekawszego, w ocenie jury, komentarza. Zwycięzcy zostanie przyznana nagroda, tj. voucher na 2-dniowy (dwa uzgodnione dni tygodnia wraz z dwoma noclegami) pobyt ze śniadaniem dla dwóch osób w hotelu Novotel Gdańsk Marina. Nagrodę będzie można wykorzystać w terminie od 20.09.2021 r. do 20.03.2022 r., po wcześniejszym ustaleniu dostępności miejsc w hotelu. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Organizator ani fundator nie ponosi kosztów dojazdu. Organizator do dnia 14 lipca 2021 roku poda do wiadomości publicznej, na fanpage’ach Wyborczej Warszawa, Wyborczej Poznań i Wyborczej Bydgoszcz oraz w serwisach Wyborcza.pl informację o zakończeniu Konkursu. Organizator poinformuje zwycięzcę o przyznanej nagrodzie oraz sposobie jej realizacji wyłącznie poprzez wiadomość przesłaną na Messengera zwycięzcy.

 7. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy składać w terminie 30 dni od dnia podania przez Organizatora do wiadomości publicznej informacji o zakończeniu Konkursu. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocja@gdansk.agora.pl lub na adres Organizatora: Agora S.A., Gazeta Wyborcza Trójmiasto, ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

 8. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania nagrody, a w razie jej nieotrzymania - w terminie 60 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznanej nagrodzie. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocjagw@lodz.agora.pl lub na adres Organizatora: Agora S.A., Gazeta Wyborcza Trójmiasto, ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

 9. Postanowienia punktów 7 i 8 nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym - po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

 I          Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl.

 II         Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 III       Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich komentarzy wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika - każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć swój komentarz. Nadto komentarz może zostać usunięty w każdym czasie przez Organizatora, jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 5 niniejszego Regulaminu - w takim przypadku dany komentarz wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia przez organizatora Konkursu.

 IV       Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę, będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody.

 V     Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu  - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

 VI      Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.

 VII Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych, zgodnie z którymi należy doręczyć nagrodę, jest potrzebne do doręczenia nagrody.

*RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.