Trwa plebiscyt, w którym wybieracie Młodego Twórcę Kultury. Kandydaci czekają na Wasze głosy!
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Trwa najważniejsza rywalizacja dotycząca młodego gdańskiego środowiska artystycznego. Chodzi o miejską nagrodę dla młodych, ale już uznanych i cenionych artystów i artystek. Co roku otrzymują ją cztery osoby. Trzy wybiera ekspercka kapituła, a o czwartej decyduje publiczność, w plebiscycie organizowanym przez „Wyborczą". Plebiscyt już trwa, wszystko jest w waszych rękach! Głosujecie do 24 listopada.

Dla kogo nagroda Młody Twórca Kultury?

Młody Twórca Kultury to najważniejsza gdańska nagroda dla młodych artystek i artystów. Otrzymać ją mogą osoby poniżej 35. roku życia, za wybitne osiągnięcia artystyczne z ostatnich trzech lat. W rywalizacji biorą udział przedstawiciele wszystkich dziedzin twórczości artystycznej, a także animatorki i animatorzy kultury. W gronie nagradzanych w poprzednich latach byli twórcy i twórczynie, którzy dziś mogą się pochwalić rozpoznawalnością znacznie przekraczającą lokalne granice: poeta i muzyk Grzegorz Kwiatkowski, artystka wizualna Dorota Nieznalska czy światowa gwiazda ekstremalnej muzyki Adam Darski, znany jako Nergal.

Laur wręczany jest dorocznie, zawsze pod koniec listopada (w tym roku gala odbędzie się 26 listopada). Kandydatury przez kilka ostatnich tygodni mogły zgłaszać przedstawicielki i przedstawiciele lokalnych władz, instytucji kultury, stowarzyszeń i związków twórczych, mediów zajmujących się kulturą, a także dotychczasowi laureaci i laureatki. To z tych zgłoszeń wyłoniono finałową listę nominowanych twórców i twórczyń.

O tym, kto z nominowanych otrzyma nagrodę, decyduje kapituła, w skład której wchodzą radni i radne Gdańska oraz osoby reprezentujące lokalne środowiska dziennikarskie i akademickie. Kapituła wybierze trójkę zwycięzców. Czwartego laureata wskażą czytelnicy „Wyborczej".

Młody Twórca Kultury. Nominowani

Zuzanna Dolega

Zuzanna Dolega
Zuzanna Dolega  Daria Szczygieł

Artystka wizualna, związana z Wydziałem Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej znakiem rozpoznawczym jest rzadka technika zwana pirografią: wypalanie powierzchni ogniem lub żarem. Najczęściej tworzy prace na papierze i tkaninie, a także instalacje site specific. Nominowana jest za serię wystaw krajowych i zagranicznych. 

Marianna Grabska

Marianna Grabska
Marianna Grabska  Alicja Kielan

Rzeźbiarka z dyplomem Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ma w dorobku: rzeźby, obiekty i instalacje. Jej dzieła zwykle mają charakter społecznie zaangażowany, ale często dotyczą także prywatnego życia artystki. Nominowana jest za poświęconą tematyce pandemii wystawę „Cena pustki" w ramach cyklu „Windows 2021" w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. 

Rafał Kłoczko

Rafał Kłoczko
Rafał Kłoczko  Wojciech Grzedziński

Dyrygent, kompozytor, organizator wydarzeń kulturalnych. Studiował na uczelniach muzycznych w Gdańsku, Krakowie i Wiedniu, dziś związany jest przede wszystkim z zespołem Cappella Gedanensis. Ma w swoim dorobku przeszło sto pieśni, dwie msze, trzy koncerty instrumentalne i mnóstwo innych utworów. Dyrygował orkiestrami podczas setek koncertów kameralnych i symfonicznych oraz spektakli operowych. 

Emil Miszk

Emil Miszk
Emil Miszk  Paweł Wyszomirski

Trębacz, aranżer i kompozytor jazzowy. Założył i przewidzi dwóm zespołom: Algorhythm i Emil Miszk & The Sonic Syndicate, gra także w wielu innych formacjach. Ma w dorobku udział w sesjach nagraniowych wielu cenionych i nagradzanych płyt. Uważany jest dziś za jedną z najaktywniejszych postaci na lokalnej scenie jazzowej. Jest wykładowcą gdańskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi autorskie zajęcia z przedmiotu „eksperymentalne combo jazzowe". 

Anna Rocławska-Musiałczyk

Anna Rocławska-Musiałczyk
Anna Rocławska-Musiałczyk  Anna Świeczkowska

Kompozytorka, pianistka i dyrygentka. Ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku na kilku kierunkach, koncentruje się na tworzeniu muzyki chóralnej, solowej i kameralnej, chętnie inspiruje się muzyką ludową, zwłaszcza kaszubską. Jest jedną z założycielek Zespołu Wokalnego Art’n’Voices. Jest nominowana za album „Midnight Stories".

Sandra Szwarc

Sandra Szwarc
Sandra Szwarc  Joanna Świder

Ma wykształcenie muzyczne i teatrologiczne. Dwa razy była finalistką Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, a sztuka „Supernova Live" wyróżniona została Alternatywną Nagrodą Dramaturgiczną. Na podstawie dramatu „Von Bingen. Historia prawdziwa" powstało słuchowisko Teatru Polskiego, uhonorowane nagrodą Grand Prix konkursu radiowego Festiwalu Dwa Teatry. Nominowana za dramat „Woda w usta" i projekt „Papety; z ostatniej chwili", realizowany w Teatrze Miniatura w Gdańsku. 

Ada Zielińska

Ada Zielińska
Ada Zielińska  Patryk Hardziej

Zajmuje się grafiką i ilustracją, współtworzy Hardziej Studio, specjalizujące się w projektowaniu okładek albumów, identyfikacji wizualnych, książek i wystaw. Studiowała w Akademiach Sztuk Pięknych w Warszawie i Gdańsku. W swoich pracach łączy nowoczesny styl z odniesieniami do estetyki z lat 70. i 80., bardzo chętnie powraca do klasycznych technik analogowych.

Młody Twórca Kultury 2021. Regulamin plebiscytu

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu „Młody Twórca Kultury 2020" jest AGORA SA, wydawca "Gazety Wyborczej" oraz właściciel portalu www.wyborcza.pl, z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10. Plebiscyt jest prowadzony w okresie od 17 do 24 listopada 2021 r. Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania plebiscytu.

2. Plebiscyt ma na celu poddanie ocenie młodych utalentowanych artystów poprzez głosowanie internetowe oraz wskazanie wśród nich najwyżej cenionych przez czytelników „Gazety Wyborczej Trójmiasto".

3. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje artystka lub artysta (zajmujący się malarstwem, poezją, muzyką, rzeźbą, fotografią, literaturą itp.), na którego kandydaturę wpłynęła największa liczba głosów w głosowaniu internetowym poprzez panel do głosowania, znajdujący się na stronie www.trojmiasto.wyborcza.pl. 5. Głos w plebiscycie jest oddawany wyłącznie za pośrednictwem panelu do głosowania znajdującego się na stronie www.trojmiasto.wyborcza.pl.

II. Kandydaci

1. Do tytułu „Zwycięzca plebiscytu Młody Twórca Kultury" kandydują Twórcy wskazani przez kapitułę Plebiscytu.

2. Nad przebiegiem Plebiscytu czuwa Komisja powołana spośród pracowników Organizatora. Zadaniem komisji plebiscytu będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowanie jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

3. Lista Twórców zostaje opublikowana 18 listopada 2020 r. na łamach lokalnego wydania „Gazety Wyborczej" oraz w serwisie www.trojmiasto.wyborcza.pl.

4. Oddanie głosu wyrażające poparcie dla konkretnego Twórcy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie danych osobowych głosującego Uczestnika przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu.

III. Przebieg Plebiscytu i sposób głosowania

1. Kandydatury Twórców są ogłaszane z zachowaniem pkt II.3 Regulaminu, przy czym w okresie trwania Plebiscytu za pośrednictwem serwisu www.trojmiasto.wyborcza.pl mogą być podawane do publicznej wiadomości także bieżące wyniki głosowania.

2. Głosowanie na Twórców przez czytelników "Gazety Wyborczej" odbywa się wyłącznie za pośrednictwem panelu do głosowania dostępnego na stronie www.trojmiasto.wyborcza.pl. Z jednego adresu IP można oddać tylko jeden głos.

3. Służący do oddawania głosów w Plebiscycie panel aktywny jest do 24 listopada do godz. 23:59:59. Zwycięzcą plebiscytu Młody Twórca Kultury 2020 zostanie nominowany, na którego kandydaturę zostanie oddana największa liczba głosów. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas gali, która odbędzie się 26 listopada 2021 r. w Gdańsku.

IV. Informacja o Plebiscycie

1. Wszelkie informacje na temat Plebiscytu zamieszczone są na łamach lokalnego wydania „Gazety Wyborczej" oraz w lokalnym serwisie portalu www.trojmiasto.wyborcza.pl.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Plebiscytu powinny być sporządzone przez uczestników Plebiscytu na piśmie i przesłane pod adres lokalnej redakcji "Gazety Wyborczej" ("Gazeta Wyborcza", ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk) z dopiskiem na kopercie: „Młody Twórca Kultury 2020" lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@gdansk.agora.pl

2. Reklamacje można składać przez czas trwania Plebiscytu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ostatecznej daty opublikowania wyników na łamach "Gazety Wyborczej".

3. O terminie złożenia reklamacji, tj. o wpłynięciu jej do AGORA SA, decyduje data stempla pocztowego lub data wysyłki e-mail.

4. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja.

5. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia.

7. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje niezawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

8. Negatywne rozpatrzenie reklamacji, jak i niezłożenie reklamacji, nie wyłącza prawa do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VI. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu Plebiscytu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu.

2. Niniejszy regulamin Plebiscytu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.trojmiasto.wyborcza.pl.

3. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu – adres lokalnej redakcji Gazety Wyborczej Trójmiasto, ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk oraz e-mail: promocja@gdansk.agora.pl

VII. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych podanych , w związku z Plebiscytem jest Agora SA z siedzią w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Agorę SA, na adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu (w tym w celu zweryfikowania liczby głosów oddanych przez jednego użytkownika) oraz ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych polegający na przeprowadzeniu ogłoszonego Plebiscytu oraz ewentualnie ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami (tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO*). Dane osobowe podane przez uczestników Plebiscytu będą przetwarzane do czasu upływu okresu reklamacyjnego. Okres ten może zostać przedłużony w razie konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może żądać ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Każdemu przysługuje też prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego - bez podawania przyczyny. Każdy może także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, gdy dane są przetwarzane w uzasadnionym interesie administratora danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia udział w Plebiscycie.

*RODO Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem