Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIELKI TEST WIEDZY O METROPOLII GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44.

2. Konkurs jest przeznaczony dla maksymalnie 200 osób. Przystąpienie do konkursu nie wymaga uiszczenia żadnych opłat na rzecz Organizatora.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu składającego się z 60 pytań zamkniętych. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt.

4. Zapisy na konkurs będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej www.trojmiasto.wyborcza.pl/wielkitest od 8 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. lub do dnia zamknięcia listy (wyczerpania liczby osób, dla której przewidziany jest konkurs, Organizator przewiduje możliwość stworzenia listy rezerwowej).

5. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat.

6. Konkurs odbędzie się w dniu 10 września 2022 r. w Olivia Business Centre (al. Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk) w godzinach: 11.00 - 14.00. Uczestnicy Konkursu powinni się stawić w miejscu Konkursu nie później niż o godz. 10.30 w celu potwierdzenia swojego udziału w Konkursie.

7. Z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora (w szczególności ze względu na ewentualne obostrzenia związane z epidemią COVID-19), Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu Konkursu.

8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10 września 2022 r., po zakończeniu konkursu do godz. 17.00.

9. Nad organizacją i przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja ustanowiona przez Organizatora.

10. Podczas konkursu Uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, laptopów, iPadów, innych urządzeń elektronicznych, notesów, książek ani innych pomocy naukowych ani też porozumiewać się pomiędzy sobą. Uczestnik Konkursu dwukrotnie upomniany - w związku z nieprzestrzeganiem zasad wspomnianych powyżej - zostanie wykluczony z Konkursu.

11. Uczestnik w trakcie Konkursu może opuścić swoje miejsce pod warunkiem zgody członka Komisji Konkursowej. Opuszczenie miejsca bez zgody będzie skutkować wykluczeniem z Konkursu.

12. W konkursie wyłonionych zostanie 3-ech laureatów (miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie) - Uczestników, którzy kolejno otrzymają najwięcej punktów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie będzie możliwości wyłonienia laureatów lub ustalenia, które miejsce zajął dany Uczestnik (Uczestnicy) na podstawie liczby uzyskanych punktów (np. w razie równej liczby punktów, które uprawniałyby do nagrody) Organizator przeprowadzi rundę dodatkową - tak aby wyłonić 3 laureatów, którzy zajmą kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

13. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody pieniężne:

1) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości 5.000 zł brutto;
2) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości 3.000 zł brutto;
3) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości 1.000 zł brutto.

Z nagrody, o której mowa w punktach 1) i 2) potrącony zostanie przez Organizatora podatek, który zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego.

14. Nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez laureata, w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o numerze rachunku.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać w terminie do 24 września 2022 r. na adres: Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk lub na adres e-mail: promocja@gdansk.agora.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).

16. Reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania nagrody lub w terminie 14-stu dni od dnia, w którym nagroda powinna być otrzymana – zgodnie z ust. 14 powyżej na adres: Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk lub na adres e-mail: promocja@gdansk.agora.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).

17. Niezłożenie reklamacji lub negatywne rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

DANE OSOBOWE  

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów oraz realizacji nagrody. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu udziału w konkursie oraz wyłonienie laureatów - zgodnie z publiczną zapowiedzią oraz ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami (tj.  art. 6 ust. 1 lit f) RODO*). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych laureatów jest także realizacja prawnych obowiązków ciążących na administratorze (wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości) - tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane do czasu upłynięcia okresu reklamacyjnego, a dane uczestników, którzy zgłoszą roszczenia związane z Konkursem - do czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń.

Dane osobowe laureatów będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze. Okres ten może zostać przedłużony w razie ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez laureatów - do czasu ostatecznego zakończenia sprawy wynikłej z tych roszczeń.

Każdy może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora - tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO), z uwagi na swoją szczególną sytuację.

Każdy może też żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Każdy, kto uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w zakresie: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail uniemożliwia udział w Konkursie, zaś w zakresie numeru rachunku, na który należy przekazać nagrodę - uniemożliwia przekazanie nagrody.

RODO*  - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej