Głosowanie w plebiscycie Pomorskie Sztormy trwa tylko do 29 marca. Zobacz nominacje do EUROinspiracji w kategoriach "Infrastruktura" i "Kapitał ludzki"
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Pomorskie EUROinspiracje


Kategoria Infrastruktura - nominowani:

1. Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
Projekt: "Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku"

fot. Copernicus
fot. Copernicus 

Projekt polegał na rozbudowie Szpitala św. Wojciecha o trzykondygnacyjny budynek wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami i przyłączami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu. Komunikację z istniejącymi budynkami szpitala zapewnia trzykondygnacyjny łącznik oraz nadbudowie istniejącego łącznika na kondygnacji pierwszego piętra. Zakres inwestycji obejmował również modernizację trafostacji, tlenowni i kotłowni, szatni i pomieszczeń technicznych, pomieszczeń przyłącza wody wyposażonych w generator chloru czy centralnego magazynu na odpady medyczne i odpady segregowane. Zmodernizowano również dwa oddziały szpitalne - oddział urologiczny (zakupiono 29 łóżek) i oddział urazowo-ortopedyczny (zakupiono 39 łóżek) wraz z salami zabiegowymi z wyposażeniem medycznym. Przebudowano i rozbudowano wewnętrzny układ komunikacyjny o ciągi jezdne z placami manewrowymi, ciągi piesze oraz miejsca parkingowe. W ramach inwestycji powstało 75 miejsc parkingowych - wszystkie miejsca służą do obsługi pacjentów i są bezpłatne. Inwestycja obejmuje również wydatki w ramach szkoleń i podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych pracujących na oddziałach korzystających z bloku operacyjnego dla 55 osób, funkcjonowania infolinii onkologicznej, pomocy psychologicznej, pomocy psychoonkologicznej oraz tworzenia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

2. Gmina Miasto Reda
Projekt: Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi

fot. UM Reda
fot. UM Reda 

Projekt powstał dzięki współpracy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja w Redzie to nie tylko budowa węzła przesiadkowego, lecz także przebudowa układu drogowego przy dworcu, budowa systemu retencji wód opadowych, a także wymiana odcinka starego kolektora ściekowego, przebudowa przejść dla pieszych oraz budowa chodników i dróg rowerowych. Kierowcy samochodów osobowych mogą teraz bezpłatnie i bezpiecznie pozostawić pojazd na parkingu przy węźle, przesiadając się do pociągu lub autobusu w kierunku Trójmiasta, Półwyspu Helskiego, Lęborka i Słupska, a także Tczewa oraz Bydgoszczy. Ograniczenie ruchu samochodowego to mniejsze korki, lepsza jakość powietrza i skrócenie czasu podróży. A to wszystko dzięki optymalnemu wykorzystaniu transportu zbiorowego. Węzeł integracyjny w Redzie to wielki parking dla samochodów, system kiss & ride - dla osób odwożących pasażerów na pociąg oraz parking bike & ride z miejscami dla rowerów. Węzeł został wyposażony w system monitoringu, windy i ławki. Dojeżdżają tu wszystkie linie autobusowe obsługujące Redę. Wokół rosną drzewa i krzewy - częściowo zachowane, a częściowo nasadzone zgodnie z planem zagospodarowania terenu zielenią.

3. Gmina Skarszewy
Projekt: Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach

fot. Maciej Jędrzyński z UM w Skarszewach
fot. Maciej Jędrzyński z UM w Skarszewach 

Dzięki rewitalizacji i adaptacji budynku przy ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia, Skarszewy zyskały Centrum Wspierania Rodziny. Prace polegały m.in. na przebudowie kondygnacji, budowie nowych klatek schodowych i przystosowaniu nieruchomości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na terenach rekreacyjnych znajduje się boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz zadaszony grill. Działalność Centrum jest możliwa również dzięki realizacji drugiego projektu - "Rozwój usług społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny". Zadaniem Centrum jest kompleksowe oddziaływanie na dzieci i rodziny z obszarów zdegradowanych, zapewniając dzieciom m.in. opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego. Ponadto Centrum zapewnia opiekę domową dla osób zależnych, wsparcie asystenckie osób z niepełnosprawnością, grupy wsparcia dla młodzieży z problemami czy warsztaty dla rodziców i terapię psychologiczną. Kolejny rezultat rewitalizacji Skarszew to plac zabaw. Przy ul. Grobla Mickiewicza, na miejscu dawnego placu, zamontowano m.in. zamek, linarium, huśtawki, wahadło, lokomotywę i wagonik z dachem, a wszystko na poliuretanowej nawierzchni. Ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, są też lampy i nowe ogrodzenie. Teren jest objęty monitoringiem.

4. Miasto Słupsk
Projekt: Nowy Teatr w Słupsku

fot. Kamila Rauf Gizińska
fot. Kamila Rauf Gizińska 

Budowę Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych, będącego także siedzibą Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, rozpoczęto w czerwcu 2018 r. od częściowej rozbiórki budynku XIX-wiecznej wozowni. Nowy Teatr powstał jako jedno z zadań w ramach projektu "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska". W nowoczesnej, czterokondygnacyjnej konstrukcji dominuje szkło, drewno i metal. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i z dysfunkcją narządu ruchu. Nowy obiekt mieści scenę z widownią na 250 miejsc, foyer z kawiarnią, pomieszczenia techniczne i biurowe, sale prób i pokoje aktorskie z tarasami na dachu. Obiekt wyposażony jest również w sale warsztatowe, w których odbywać się będą warsztaty teatralne, muzyczne, choreograficzne i scenograficzne. Zajęcia kierowane w największym stopniu do dzieci i młodzieży oraz osób z różnych powodów wykluczanych, zamieszkujących obszar rewitalizacji. Takie zaplecze pozwala na komfortowe prowadzenie działalności, a mieszkańcom zapewnia dostęp do oferty kulturalnej na wysokim poziomie. Scena i sale warsztatowe będą służyły m.in. do wystawiania spektakli teatralnych, prowadzenia zajęć warsztatowych, organizacji wystaw, spotkań literackich, recitali i koncertów.

5. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią
Projekt: Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo i Gardeja

fot. Krzysztof Majewski
fot. Krzysztof Majewski 

Inwestycja polegała na montażu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz kotłów pelletowych u mieszkańców obszarów wiejskich z terenu gmin powiatu kwidzyńskiego. Celem projektu było zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu oraz walka z ubóstwem energetycznym. Projekt realizowało stowarzyszenie Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią we współpracy z władzami gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo i Gardeja. Realizacja projektu poprzedzona była wizytami ekspertów ds. instalacji OZE wśród zainteresowanych mieszkańców, gdzie przeanalizowano potrzeby odnośnie doboru rodzajów instalacji, jej parametrów oraz możliwości technicznych wykonania inwestycji. Na 48 wybranych instalacjach umieszczono system pozwalający monitorować ilość wyprodukowanej energii z OZE oraz unikniętą emisję CO2. Największym sukcesem projektu jest wzrost świadomości społecznej wśród mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zainteresowanie montażem odnawialnych źródeł energii oraz poszukiwanie możliwości oszczędzania energii. Dzięki inwestycji wykonano 559 mikroinstalacji OZE w tym: 209 instalacji fotowoltaicznych, 198 kolektorów słonecznych, 86 pomp ciepła i 75 kotłów na pellet.

Pomorskie EUROinspiracje
Kategoria Kapitał Ludzki - nominowani

1. Gmina Kartuzy
Projekt: Tajemnice leśnego zakątka. Przedszkole w Brodnicy Górnej - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy

fot. UG Kartuzy
fot. UG Kartuzy 

Gmina Kartuzy od lat przeznacza fundusze unijne na tworzenie miejsc przedszkolnych. Kieruje je do miejscowości, gdzie dzieci czekają na wolne miejsca w przedszkolach. Tak też było w przypadku Brodnicy Górnej, gdzie po wprowadzeniu w życie reformy oświaty i ośmioklasowej szkoły podstawowej, nie było możliwości utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w dostępnych salach. Dzięki pozyskanym funduszom europejskim władze gminy stworzyły jednak nowe miejsce edukacji przedszkolnej i ze wsparcia skorzystały dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciele oraz rodzice - w sumie ponad 1000 osób. Oddział przedszkolny w Brodnicy Górnej został zmodernizowany, a także doposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zmodernizowano m.in. plac zabaw, który umożliwia realizację zajęć w oparciu o założenia łączące tradycyjną edukację przedszkolną z edukacją poza murami przedszkola, wprowadzając elementy tzw. leśnego przedszkola. Dzięki takim rozwiązaniom dzieci z terenów wiejskich mogą korzystać z dobrodziejstw przedszkolnej edukacji leśnej, dostępnej często tylko w dużych miastach, w formie prywatnych przedszkoli, dla zamożniejszej części społeczeństwa. W Brodnicy Górnej nauczyciele zarażają dzieci miłością i szacunkiem do natury, krzewią w nich chęć jej badania i poznawania, zaspokajają potrzebę ruchu, doskonalą sprawność fizyczną, hartują i wyciszają dzieci poprzez zdrowe zmęczenie zabawą oraz nauką wśród przyrody.

2. Gmina Skarszewy
Projekt: Rozwój usług społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny

fot. Adrianna Trepkowska
fot. Adrianna Trepkowska 

Centrum Wspierania Rodziny to miejsce, które dzięki unijnemu dofinansowaniu zapewnia kompleksowe wsparcie osób o różnym stopniu niesamodzielności z obszarów objętych rewitalizacją. W budynku gminnym, w którym mieści się placówka przeprowadzono prace remontowe, związane z adaptacją i przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością. W ramach Centrum Wspierania Rodziny prowadzone są:
- placówka wsparcia dziennego, która działa w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej,
- centrum usług asystenckich i opiekuńczych, gdzie rozwijane są usługi społeczne i pomoc kierowana w szczególności do seniorów i osób niepełnosprawnych,
- wsparcie dla rodziny, w ramach którego prowadzone są działania zapobiegające izolacji rodzin, np. warsztaty dla rodziców, poradnictwo specjalistyczne i rodzinne, pomoc prawna, terapia psychologiczna czy wsparcie asystenta rodziny.
Centrum Wspierania Rodziny wykazuje aktywność także w czasie pandemii i zdalnego nauczania. Wychowawcy pomagają dzieciom uzupełnić braki w edukacji, przeprowadzają dodatkowe zajęcia czy pomagają w odrabianiu lekcji. Dzięki takiemu wsparciu dzieci poprawiły oceny i mają mniejsze problemy w szkole. Szkoły, do których uczęszczają dzieci, zgłosiły duże postępy u osób korzystających z zajęć na terenie Centrum Wspierania Rodziny.

3. Miasto i Gmina Sztum
Projekt: Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w Gminie Sztum

fot. Agnieszka Czeszejko-Sochacka
fot. Agnieszka Czeszejko-Sochacka 

Partnerstwo zawiązane pomiędzy Miastem i Gminą Sztum, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" oraz spółdzielnią socjalną "Iskra" pozwoliło na realizację projektu "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w Gminie Sztum". Celem tego projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla rodzin w trudnym położeniu, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W latach 2018-2020 ze wsparcia skorzystało 158 osób. Rodzinom zaoferowano pomoc pozwalającą na podniesienie umiejętności rodzicielskich i poznanie nowych form spędzania czasu wolnego - m.in. warsztaty dla rodziców, animacja środowiskowa czy zajęcia integracyjne. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami zostali objęci kompleksowym wsparciem w środowisku w formie usług opiekuńczych, telemedycyny, asystenta osobistego, a także skorzystali z pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia. W ramach projektu podniesiono również kompetencje opiekunów, organizując dla nich szkolenia. Dopełnieniem wsparcia był wolontariat oraz porady specjalistów w utworzonych punktach konsultacyjnych. "Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" - to myśl Henry’ego Forda, która przyświeca osobom odpowiedzialnym za powstanie oraz realizację tego projektu.

4. Para-Med Szkolenia Integracja Magdalena Spych
Projekt: Wykwalifikowany ratownik na pomorskim rynku pracy

fot. Magdalena Spych
fot. Magdalena Spych 

Projekt "Wykwalifikowany ratownik na pomorskim rynku pracy" powstał z myślą o osobach, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy i są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji oraz kompetencji z zakresu pierwszej pomocy. Osoby, które biorą udział w projekcie, po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego, zyskują tytuł ratownika. Nabyte kwalifikacje umożliwiają im pomoc służbom medycznym, również w czasie pandemii COVID-19, a także zwiększają ich potencjał i możliwości uzyskania lepszego zatrudnienia. W projekcie zaplanowano udział 396 osób w wieku powyżej 25 lat, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego. W ramach projektu odbyło się już 56 kursów Kwalifikacyjnej Pierwszej Pomocy. Zajęcia edukacyjne organizowane są w małych grupach ćwiczeniowych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu medycznego. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich zwiększyła się liczba wykwalifikowanych ratowników w województwie pomorskim. Uczestnicy nabywają nowe kwalifikacje, umiejętności związane z medycyną ratunkową oraz poznają procedury medyczne, dzięki którym czynnie wspierają pracowników medycznych, także w walce z pandemią koronawirusa. Przykładem tego jest historia pana Piotra, który wcześniej pracował jako spawacz kadłuba okrętowego i monter maszyn oraz urządzeń okrętowych, a po zakończonym kursie - już od ponad roku - wspomaga w charakterze ratownika 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku.

5. Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c.
Projekt: Szkoła biznesu 2

fot. Magdalena Hrehorowicz
fot. Magdalena Hrehorowicz 

Idź na swoje, spróbuj pracy na własny rachunek, sprawdź się w biznesie. W siłę tych słów uwierzyło 34 bezrobotnych mieszkańców dziewięciu gmin powiatu bytowskiego w wieku powyżej 30 lat. Z myślą o własnej firmie zgłosili się do drugiej edycji projektu "Szkoła biznesu". W rekrutacji premiowane były osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a także planujące zatrudnić pracowników, co zwiększało pozytywne oddziaływanie projektu. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia własnego biznesu oraz otrzymali wsparcie finansowe - w kwotach do 54 tys. zł - na zakup sprzętu i wyposażenia oraz pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie, prowadzą obecnie własne biznesy. Każda z historii jest inna. Dla jednych był to sposób na aktywizację po długotrwałym bezrobociu, dla drugich szansa na powrót do aktywności po przerwie związanej z wychowaniem dzieci, a jeszcze dla innych możliwość połączenia pasji ze sposobem na zarabianie na życie. Uczestnicy projektu podkreślają, że pomógł on spełnić im marzenia, zrealizować śmiałe wizje już na początku działalności, a nawet że udział w projekcie zmienił ich oraz ich życie o 180 stopni.icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej